Algemene voorwaarden Devani Tickets

In deze voorwaarden worden de bepalingen besproken die van toepassing zijn op elk gebruik dat Gebruiker maakt van de diensten van Devani Creative. Gebruiker wordt aangeraden deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig door te nemen zodat hij weet wat zijn rechten en plichten zijn wanneer hij gebruik maakt van de diensten. Door gebruik te maken van de diensten, op welke manier dan ook, aanvaardt Gebruiker daarmee gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden.

 

 1. Definities

In deze gebruiksvoorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:

1.1 Evenementenorganisator: partij die een Evenement organiseert en voor de toegang daartoe Tickets verkoopt.

1.2 Evenement: georganiseerde gebeurtenis, waaronder begrepen maar niet beperkt tot voorstellingen van artistieke en/of sportieve aard, dan wel theater-, toneel-, of muziekvoorstelling, concerten en/of musicals.

1.3 Gebruiker: natuurlijk persoon of rechtspersoon die op enigerlei wijze gebruik maakt van het Ticketsysteem.

1.4 Gebruiksvoorwaarden: deze voorwaarden voor het gebruik van het Ticketsysteem;

1.5 Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkenrecht, octrooirecht, modellenrecht, handelsnaamrecht, databankenrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.

1.6 Ticket: toegangsbewijs voor een Evenement.

1.7 Ticketsysteem: de dienst van Devani Creative die het mogelijk maakt voor Gebruiker om Tickets te bestellen en/of te reserveren bij Evenementenorganisatoren.

1.8 Devani Creative: de besloten vennootschap Devani Creative V.o.F. kantoorhoudende aan de Nieuwendam 3, 1621 AP Hoorn, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 37.127.869, BTW nummer NL.8189.62.513.B.01

 

 1. Toepasselijkheid

2.1 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat Gebruiker van het Ticketsysteem maakt.

2.2 De door Devani Creative opgeslagen versie van de betreffende communicatie met de Gebruiker geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Gebruiker.

2.3 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van Gebruiker, komt dit voor risico van Gebruiker, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

 

 1. Gebruik van het Ticketsysteem

3.1 Het Ticketsysteem biedt een platform dat het mogelijk maakt om bij een Evenementorganisator een Ticket aan te schaffen. Devani Creative verzorgt dus alleen het bestelproces van de Tickets. De overeenkomst tot koop van de Tickets komt dan ook tot stand tussen de Gebruiker en de betreffende Evenementenorganisator. Devani Creative handelt daarin louter als tussenpersoon en heeft met de koopovereenkomst tussen Gebruiker en Evenementenorganisator geen bemoeienis. Deze Gebruikersvoorwaarden zien dan ook alleen op de overeenkomst tussen Devani Creative en de Gebruiker tot het gebruik van het Ticketsysteem.

3.2 Devani Creative wijst de Gebruiker er op dat de Evenementenorganisator de wettelijke verplichting heeft om erop toe te zien dat de Tickets beantwoorden aan de tussen Gebruiker en de betreffende Evenementenorganisator gesloten koopovereenkomst.

3.3 Indien de Gebruiker een Ticket wil bestellen, dient hij de bestelprocedure te doorlopen. Gedurende de bestelprocedure dient de Gebruiker bepaalde informatie te verstrekken die noodzakelijk is voor het verlenen van het Ticketsysteem. Gebruiker garandeert dat deze informatie correct, actueel en kloppend is.

3.4 Binnen het bestelproces wordt aan de Gebruiker de mogelijkheid geboden om aanpassingen door te voeren in de eerder door hem opgegeven informatie.

3.5 Indien de Gebruiker met behulp van het Ticketsysteem een Ticket heeft aangeschaft bij een Evenementenorganisator,ontvangt de gebruiker na maximaal 30 minuten een bevestiging van aankoop met bijgevoegd het Ticket als PDF file.

3.6 De informatie omtrent de bestelling en het downloaden door de Gebruiker van een Ticket, zoals onder meer bedoeld in artikel 3.3 en 3.4 wordt door Devani Creative bewaard.

3.7 Indien de Gebruiker klachten heeft ten aanzien van het gebruik van het Ticketsysteem, bijvoorbeeld doordat er met betrekking tot de werking van het Ticketsysteem problemen zijn opgetreden, kan de Gebruiker contact opnemen met Devani Creative via events@devani.nl. Devani Creative zal per e-mail reageren op de door de Gebruiker ingestuurde klacht, op het door Gebruiker aangegeven e-mailadres.

3.8 Gebruiker accepteert dat op het gebruik van Tickets alsmede op de toegang tot Evenementen nadere voorwaarden van Evenementorganisatoren van toepassing kunnen zijn. Zoals vermeld in artikel 3.1, is Devani Creative niet verantwoordelijk voor deze nadere voorwaarden en accepteert dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die als gevolg van de nadere voorwaarden door Gebruiker wordt geleden.

3.9 Devani Creative wijst Gebruiker er op dat het Ticketsysteem betrekking heeft op vrijetijdsbesteding zoals bedoeld in artikel 6:230p sub e BW zodat Gebruiker niet het recht heeft de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen als bedoeld in artikel 6:230m lid 1 sub k BW. Ook indien het Ticketsysteem geen betrekking zou hebben op vrijetijdsbesteding, kan Gebruiker de overeenkomst niet ontbinden aangezien de dienst ten aanzien van het Ticketsysteem direct met instemming van Gebruiker wordt uitgevoerd. Op grond van artikel 6:230m lid 1 sub k BW en 6:230p sub d BW heeft de Gebruiker in dat geval geen mogelijkheid om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

3.10 De informatie omtrent Tickets en Evenementen, waaronder informatie omtrent de beschikbaarheid van Tickets alsmede de data, wijzigingen en annuleringen van Evenementen, is afkomstig van de Evenementenorganisator en niet van Devani Creative. Devani Creative heeft hier geen invloed op en geen bemoeienis met deze informatie en kan de juistheid van de informatie dus niet garanderen. Devani Creative accepteert dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade die Gebruiker lijdt als gevolg van het niet beschikbaar zijn van Tickets en/of anderszins onjuiste en/of foutieve informatie van Evenementenorganisators. Tevens accepteert Devani Creative geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door afgelasting of uitstel van een Evenement alsmede de kwaliteit van het Evenement en/of de locatie waar het Evenement gehouden wordt.

 

 1. Garanties en vrijwaringen

4.1 Gebruiker aanvaardt dat het Ticketsysteem alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevatten zoals hij die aantreft in het Ticketsysteem op het moment van gebruik (“as is”). Devani Creative sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van het Ticketsysteem.

4.2 Gebruiker vrijwaart Devani Creative voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door Gebruiker met behulp van het Ticketsysteem verrichte activiteiten op enigerlei wijze onrechtmatig zijn.

4.3 Gebruiker garandeert dat hij bij gebruikmaking van het Ticketsysteem (i) geen robots, spiders, scrapers zal gebruiken, dan wel andere applicaties zal gebruiken die op enigerlei wijze andere dan de met het Ticketsysteem beoogde handelingen teweegbrengen en/of (ii) geen applicaties zal gebruiken die het Ticketsysteem monitoren en/of kopiëren.

 

 1. Betaling

5.1 Gebruiker betaalt voor de Ticket de door de Evenementenorganisator bepaalde prijzen zoals vermeld in het Ticketsysteem.

5.2 Devani Creative aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van vergissingen in de bestellingen van Tickets, bijvoorbeeld ten aanzien van het aantal Tickets en/of het soort Evenement. Het is niet mogelijk om bij Devani Creative Tickets te annuleren of te ruilen. Verder verzorgt Devani Creative geen terugbetaling van Tickets. Ten aanzien van deze kwesties verwijst Devani Creative naar de Evenementenorganisator als verantwoordelijke en verkoper van het Ticket.

 

 1. Onderbreking Ticketsysteem

6.1 Devani Creative garandeert niet dat het Ticketsysteem te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zal zijn. Storingen kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken. Devani Creative is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van het Ticketsysteem.

6.2 Devani Creative is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens Gebruiker het Ticketsysteem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van het Ticketsysteem.

6.3 Devani Creative is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen aan het Ticketsysteem aan te brengen.

 

 1. Intellectuele Eigendomsrechten

7.1 De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot het Ticketsysteem, waaronder mede begrepen de Intellectuele Eigendomsrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s, software, audiovisueel materiaal en overige materialen berusten bij Devani Creative, haar licentiegevers en/of de Evenementenorganisators.

7.2 Niets in deze Gebruiksvoorwaarden is bedoeld om enige Intellectuele Eigendomsrechten aan Gebruiker over te dragen. Het gebruik dat Gebruiker mag maken van het Ticketsysteem is beperkt tot hetgeen in deze Gebruiksvoorwaarden is beschreven. Gebruiker zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van Devani Creative, haar licentiegevers en/of Evenementenorganisators, zoals het registeren van domeinnamen of merken die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop Devani Creative, haar licentiegever(s) en/of de Evenementenorganisators Intellectuele Eigendomsrechten kunnen laten rusten.

 1. Privacy

8.1 Tijdens het gebruik van het Ticketsysteem, zal Gebruiker (persoons)gegevens aan Devani Creative verstrekken. Deze (persoons)gegevens zullen conform de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt en zullen, zonder voorafgaande toestemming, niet aan derden worden verstrekt tenzij Devani Creative hiertoe wettelijk gehouden is, dan wel ter verdediging van haar rechten.

 

 1. Aansprakelijkheid

9.1 Devani Creative aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolg van het verlenen van het Ticketsysteem dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

9.2 Voor zover Devani Creative ondanks het bepaalde in artikel 9.1 wel aansprakelijk is voor schade zoals bedoeld in artikel 9.1, zal de hoogte van de schadevergoeding zijn beperkt tot de voor het gebruik van het Ticketsysteem in rekening gebrachte Servicekosten.

9.3 Gebruiker vrijwaart Devani Creative voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met of voortvloeiend uit zijn onregelmatige gebruik van het Ticketsysteem en/of een schending van deze Gebruiksvoorwaarden en/of enige andere rechten van derden.

9.4 Deze aansprakelijkheidsbeperking van Devani Creative beoogt echter niet de aansprakelijkheid van Devani Creative voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van Devani Creative (“eigen handelen”) zelf en/of haar leidinggevende ondergeschikten uit te sluiten.

 

 1. Opzegging, ontbinding en annuleringsverzekering

10.1 Er is geen tussentijdse opzegging van de overeenkomst tot het gebruik van het Ticketsysteem mogelijk.

10.2 Elk der partijen heeft het recht de overeenkomst tot gebruik van het Ticketsysteem te ontbinden indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in het nakomen van zijn verplichtingen uit deze Gebruikersvoorwaarden en, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijke ingebrekestelling te hebben ontvangen waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze Gebruikersvoorwaarden.

10.3 De door Ticketsysteem voor ontbinding verrichte prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting zullen in het geval van ontbinding geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.

10.4 Onverminderd hetgeen is bepaald elders in deze Gebruiksvoorwaarden heeft het Devani Creative het recht de overeenkomst tot gebruik van het Ticketsysteem direct, zonder tussenkomst van de rechter en zonder schadeplichtig te worden jegens Gebruiker, te ontbinden en gereserveerde Tickets te annuleren, indien:

 1. Gebruiker niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen;
 2. Gebruiker naar mening van Devani Creative, fraude heeft gepleegd, valse betaalgegevens heeft opgegeven, een betaling intrekt dan wel indien Devani Creative anderszins onregelmatigheden constateert.

 

 1. Varia, toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op de Gebruiksvoorwaarden en het gebruik van het Ticketsysteem is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen Gebruiker, indien dit een consument is, en Devani Creative zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de woonplaats van de Gebruiker, tenzij dwingend recht anders bepaalt. In het geval van geschillen tussen Gebruiker, niet zijnde een consument, en Devani Creative, zullen alle geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam

11.3 Zijn of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven Gebruiker en Devani Creative aan het overblijvende gedeelte gebonden. Devani Creative zal het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

on april 20 | by

Comments are closed.